Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£en, welke men hem wil doen aangrypen. Aan her

hoofd van eene magtige en vrye Natie geplaatst zyndc, zal de Koning alles doen , wat met tegen zyne waardigheid aanloopt, om eenen oorlog te vermyden , die eenen zoo beuzelachtigen grond heeft. Indien de omUandigheden of de verblindheden van de Hoofden der Volken hem dwingen, om zig te verdeedigen , dan zal ny voor het oog der Vranfche Natie de negduatien open leooen, welke hy heeft aangegaan , om den vrede te behouden, en dan zal hy by haar alle de refources en alle de energie vinden, welke noodigzynom den oorlog te voeren. ... Het Concert der zaamveibondeneMogendheden ïskiaar-

blykelyk tegen hem gerigt. Dit Concert kan niet meer dan ooeenblikkelyk zyn, om dat het tegen de Orde en alle Staatsbelangen aanloopt. Het kan niet blyven duurén , en het zal noodzaakelyk ophouden , ot geduurende, of na den Oorlog. In beide gevallen zal het Opperhoofd van het Huis van Oostenryk aan zig zeiven overgelaaten blyven , en van volk en geld beroofd zyn Al dit gevaar kan van beide kanten voorgekomen worden, door eene ongeveinsde verklaaring van het Hof van menen en door eene wederzydfche ontwapening. Het voorvvendfel, dat 'er veele Troepen in de Nederlanden noodig zyn , om te beletten . dat de geest van omwenteling daar veld winne , is onvoldoende; hoe meer 1 roepen men in die fchoone Provinciën doet byéenuekken, hoe meer 'er het Volk zal gekweld, geruïneerd en tot den opftand geneigd gemaakt worden. De armeen kunnen de Volken niet in bedwang houden, wanneerzy willen vry zvn. Hoe meer magt men tegen hen aanvoert , hoe meer hunne energie toeneemt en ongeituimiger wordt. Genua levert 'daar van een treffend voorbeeld aan het Huis van Oostenryk. Deeze Stad , icnoon maar van eenen middelbaaren rang en magt, drcereer.e geheele armee buiten haare poorten. De- Franfi/te omwenteling dient tot een nog fierker fpreekend bewys. Dat men de Beken gelukkig maake, dat men hunne Conftitutie handhaave , en zy zullen zig ftü houden. Het Hof van feenen weet wel, wie de eerfte beroerders zyn van de Nederlanden. Het weet, dat de conftitueerende Vergadering hen heeft afgeweezen , om dat hunne theokratifche omwenteling het tegen overgehelde was van de onze. Het zyn de nieuwe Geallieerden van dit Hof, die aan hetzelve deezen ilechten dienst hebben keweezen, en wanneer deeze zig niet meer met de/.aa-

kej)

C 6 )

Sluiten