Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 35 January floeg dc Nationale Vergadering ee»

decreet, beffaande in 5 Artikelen , by het derde van welke de tyd, welken men den Keizer had bepaald wierd mtgefteld, tot den t. Maart, verder behelzende, dut zyn 0zwygtn, zoo wel als alle ontwy kende andwoorden f welke zouden dienen, om tyd te winnen, zouden befekuwd worden als eene Oorlogsverklaaring.

' In aanmerking neemende ,' dat, de eer van den Koning

der Franfchen en zyne goede trouw op het trouwloost zyn aangerand , door hem van de Natie aftefcheiden , in de officieele nota van den 18. Maart, die andwoordt aan het Gouvernement van frankryk, in plaats van te andwoorden aan den Koning der franschen.

in aanmerking neemende, dat, zedert het oogenblik van onze herfcheppmg, de Franfche Natie door het Hof van menen en deszelfs Agenten op de ondraaglykfte wyze is getergd : dat zy by aanhoudendheid de grootfte imaadheden van hetzelve heeft ontvangen in den perfoon van den Heer Duveyrier, die door den Koning was afgezonden en onwaardiglyk in eenen ftaat van arrest is gehouden, in dien van een groot getal Franfche Burgeren, die, uit haat tegen onze Conftïtutie , tegen onze Nationale Uniform, en tegen de couleuren, die tot ken reekenen van onze Vryheid dienen , mishandeld of in de gevangemsfen zyn geworpen in de verfchillende Provinciën die tot de heerfehappye van het Huis van Oostenryk behooren.

In aanmerking neemende, dat er in de geheele ConPEutie met een Artikel wordt gevonden, welk den Koning wettigt om te declareeren, dat de Natie in ftaat yan Oorlog is, dat daar en tegen m het li Artikel, I. Afdeeling, van het III. Hoofdft: van 'de uitoefeniw <kr wetgeevendi Magt, gezegd wordt .,dat er tot den odrlo<r „met kan beflooten worden, dan op een decreet va»

de Wetgeevende Magt geilaagen' op een pleetie en „noodzaaklyk vooiftel van den" Koning, welk decreet >, ook door hem moetgefanaioneerd zyn;" dathetd-rW" 6een raad welken den Koning kan vraagen maar een plegtig voorftel, welk de Koning noodzaaklvk doen moet aan de Nationale Vergadenn»

Etndelyk in aanmerking neemende, da°t het de uit"-drukte wil der Franfche Natie is, dat men geene fn adheden verdraage, of eene verandering toelaate in de Co„forut.e welke zy zich heeft gegeven; dat de Koning door den eed, welken hy heeft gedaan , van deeze Col* tfitutie :e zujlen h,andhaaven, de verdeediger is geworden

v*a

( 29 \

Sluiten