is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§6 de ifte BRIEF van PAUL. aan TIMOf.

ligchaam, gerechtvaardigd door den geest, gezien van de Engelen, verkondigd onder

de

gebreid, maar eerst in de beginzelen waren, tn de daad hebben veele Christelijke Secten, de Doceeten, de Gnostieken, en, in laatere tijden, de Manichaer gelochend, dat Christus een menschlijk ligchaam had: welk een zij hem daarvoor geeven, zou hier te wijd. loopig zijn, te verhaaien; men moet dit, in de Kerk. lijke Gefchiedenis, zoeken. De bron van dezè dwaa. llng Was de, reeds bij Pijthagoras voorkoomende, ver uitgebreide Ëgijptifche, Aziatifche en Perfifche Leer, die de zonde aan de grove deeien des ligchaams toe. fchreef, en hetzelve voor het werk of van eenen kwaa. den eerften werkmeester, of van eenen ondeugenden Schepper dezer waereld hield , van wiens dienst Christus ons zelfs zou verlost hebben. Veele wonderlijke droomen eener Valfche Philofophie. — Deze eerfte regel laat zich dus zeer goed verftaan en ve'rklaaren; maar bij de volgende zullen Wij meèr duisterheids vinden.

gerechtvaardigd door den geest] De béste verklaaring, die ik van deze woorden vinden kan , is, Christus is, door de mtftortmg des Heiligen Geestes, en door zijne wondergaaven, als een waar gezant van God gerechtvaardigd. En egter kan ik niet zeggen, dat deze mij voldoening geeft, of mij waarfchijnlijk is.

gezien van de Engelen] Men wil, dat zelfs de Engelen Christus, den mensch gewordenen God, op Aarde gezien hebben. Luc. II: 8-13. Mare. I: 13. yoh. l: 52, Luc. XXIII: 43. Matth XXVIII: a—6. Hand. I: 10. enz. Anderen vertaaien: gezien van de Gezanten, dat is, van de Gezanten des Euangelies, de Apostelen, die hem, of als opgedaan uit den dood, of te vooren als waar Mensch, d;e vleescb en been had, en niet een bloot verfchijnzel was, gezien hadden, 1 Joh. I: 1. Ik weet hier niet te kiezen, noch het eene, noch het andere: geen van beide is mij waarfchijnlijk. Tegenwerpingen wil ik niet maaken,

dit