is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 de BRIEF aan de HEBREeN.

ftelt u deze» Apostel (Gezant) en Hoogenpnester voor, dien wij belijden (*), Christus Jefus !| welke hem, die hem dit ambt 2 Heeft opgedraagen, in zijn geheele huis ge. trouw is, zoo als ook Mofes.| Want hij 3 is met zoo veel grootere eer, dan Mofes verwaardigd, als de Bouwmeester meerder eer heeft, dan het huis;f want elk huis 4 wordt van iemand gebouwd, maar de Bouwheer van dat alles is God (f).j Mofes 5

was

C*) Of Oelligt beter) dien wij vrijwillig hebben aangenomen. J s

Ct) Zoo ftaat er in het Grieksch, maar is de Grondtekst van onzen Brief Hebreeuwsch, dan mag er wel m het Hebreeuwsch geftaan hebben: deze ie met zoo veel grootere eer dan Mofes verwaardigd, als de zoon m het hu,s de geèerdfle ,s; want hit ts m het geheele huts zoon. Die zoo het geheel ee. bouwd heeft ts God. 6

zoo als wij ons uit de Handelingen der Apostelen herinneren zullen, de gewoone naamen der Christenen ■ maar hier zijn dezelven, naar het fchijnt, met bettek' king tot het in het voorige Hoofddeel gezegde nadruklijk, en in eenen fterkeren zin gebezigd. Broe. ders, die Christus zelve Broeders noemt; Heiligen. die Hij door zijn offer geheiligd, en verzoend heeft!

dezen Apostel (Gezant)] Het woord Apostel zal dit is duidelijk, Christus met met de twaalf Apostelen «n eenen rang ftellen, maar als den grootften Gezant van God aanduiden : even daarom heb ik het door het bijgevoegde , Gezant, verklaard.

vs. 3. 4] In deze verfen is mij, zoo als ik die in het Grieksch lees, zeer veel duisters, en elk huis worat door iemand gebovwd, wel waar, maar overtollig en onnut. Ik heb het vermoeden, dat de Griekfche Vertaaler hier eenen misflag begaan heeft, en er

in