is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XII: 18-XIII: 18, 3T5

gelijk de Draak. | Dit oeftende allen ge 12 weid des eerften Diers, voor hetzelve, en maakte, dat de Aarde, en die daarop woonden, het eerfte Dier aanbaden , welks doodlijke wonde geheeld was,l de«d groote tee 13

ke-

dat zij de eenvouwige, onfchuldige en oprechte gedaante van het fchaap aanneemt. Johannes de Theo? loog heelt wel vermoedelijk daarbij aan Leugenpropheeten , die de Predikers van den Afgodsdienst, en het Heidendom waren, gedagt; maar daaiöp koomt het hier niet veel aan, want ook een waar Propheet kon zoms zijn eigen Gezigt niet verftaan. Dan ook de Gefchiedenis geeft geene opheldering, want, noch het Tieidenfche, noch het Christelijke Romen heeft ons tot hiertoe de Vervulling van dit Gezigt geleverd, vooral wanneer men de drie en een half jaar, en beneden het getal des Diers mede in aanmerking neemt. Zal het eene waare Voorzegging zijn, dan is de vervulling eerst tookoomftig te verwagten.

De tzvee Hoornen moeten dan ook wel twee priesterlijke Magten of Rijken bsteekenen, zoo ais de tien Hoornen van het eerfte Dier van tien waereldlijfte koningrijken pleegen verftaan te worden.

De Protestanten hebben dit gewoonlijk op het Pausdom toegepast; en zoo maakt Vitringa hier, van de twee Hoornen, de Franciskaanen en Dominikaanen. Bij verklaaringen van dezen aart, wenschie ik alleen te weeten, waarom men niet liever denkt aan de beide Hiërarchieën der twee groote Kerken, de Romeinfche en Griekfche, of liever omgekeerd de Griekfche en de Romeinfche? 't Gene men bij de Roomfche kerk vindt, Hiërarchie en heerfchende Priesters, aanbidding der Heiligen, valfche wonderwerken, dat vindt men ook even zoo goed bij de Griekfche. Dan mijn oogmerk is geheel niet, bet op deze beide Kerken toetepasfen, maar alleen om de onbillijkheid der, alleen tegens eendier beide ijverende, Verklaaring te toonen.

pe. 13. deed groote teekenen, zoo dat het ook Vitur van den tif-mel — üat nedervallen]