Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i >

by eene andere gelegenheid befchreef) een zeer diep compliment te maaken. Hy ging toen naar buiten, terwyl zyne vraag veele oogen op my getrokken had. De jonge Dame bedankte my voor den byftand, dien zy voorgaf, dat ik haar verleend had, en zeide datzy altoos veel meer moed bezat, wanneer iemand, die in het fchaaklpel kundig was, nevens haar ftond. Zy vroeg my vervolgens of ik eene party met haar geliefde te fpeelen , welke uitdaaging ik terftond aannam.

Wy fpeelden zonder veele woorden te wisfelen. Ik had gelégenheid om haarondertusfchen zeernaauwkeurig te befchouwen, en moet bekennen dat ik nog geen vrouwsperföon gezien heb, dat zo volmaakt op lotje geleek. Gy weet dat ik niemand in het fchaakfpel behoef te vreezen; doch ik was thans het fpoor te eenemaal byster, en kon niets uitrechten, tot dat ik eindelyk eene beweeging maakte, welke de party te mynen voordeele befliste. Zy rees, hoewel niet gevoelig, echter ook niet volmaakt onverfchillig overeind, en zeide, terwyl zy zeer bevallig neeg : „ Cela s'ap„ pellejouer de malheur! " waarop zy my verzocht om met haar eene wandeling te gaan doen. Ons gefprek betrof in den beginne het fpel, vervolgens het karakter van deeze Natie, (want zy zeide, dat zyook een vreemdeling in koningsbergen was;) en eindelyk het fraaije weêr, en de bekoorlyke omleggende landftreek. Wy wierden zo fpoedig met eikanderen gemeenzaam , gelyk zielen , welke overeenkomst met eikanderen hebben, en zy betuigde dat zy

my teder beminde. Wat meer is, zy fmeekte om my-

- ne

Sluiten