is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ÏC6- >

verfchoón my dan liever, op dat ik, vóór den tya „ geen verdriet daarvan beleeven mag. Doch ik zal ., daarom uw leven niet bitter maaken; ik ben in ftaat, „ ik ben ook bereid, om uwe genegenheid, byal„ dien gy naar myn' raad luisteren wilt... "

Ach! Mama!" Ik kon niets meer dan deeze

„ twee woorden uiten. Zy zag my aan met een' „ onvriendelyken ernst, en liet my alleen."

„ Dit was een droevig uur. Ik merkte niet hoe ti verre ik ftrafbaar was; ik ftelde wel het geval, dat ,, ik het was, doch befloot tevens dat ik evenwel met ,, meer goedheid moest behandeld worden. Het mis. „ noegen van myne moeder was de oorzaak, dat ik „ (was het mooglyk) nog meer achting voor den Heer „ schultz opvatte, en zoude my haast zo verre „ gebragt hebben, om met khem tegen myne moeder „ aan te fpannen. Deeze innerlyke beroerte was ech-

„ ter van geen' langen duur. Ik wierd teerhartig

„ en raakte eindelyk geheel vermoeid en vol berouw, „ in een' diepen flaap."

,, Den volgenden morgen nog zeer vroeg, ontfing

ik wederom een' brief van den Heer schultz, „ dien ik u niet toonen kan. Deszelfs geheele inhoud „ was zó aandoenlyk, zó teder, dat dezelve myn ,, toekomend noodlot volkomen befliste. Hy beriep „ zich in algemeene uitdrukkingen op hetgeene hy my „ den voorigen dag gezegd had, bad, dat ik hetzel-

ve eenige dagen in beraad wilde neemen, en zeide „ dat myn bevel alsdan eene wet voor hem zyn zoude.

» ■ Ik befteedde het grootst gedeelte van dien

„ dag, niet met op myn antwoord te denken—-

„ want