Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C sis ^

den Generaal tschernoi afzend, in grooèehaast* datgv den vierden Augustus van koningsbergen moet vertrekken. Myn bediende verzelt deeze flafette, en zal u tot hier toe geleiden. Zyne Excellentie i die een allerbraaftst man is, zal u eene pas doen bezorgen. Ik beklaag u, dat gy hem niet zien zult, dewyl hy op het oogenblik, wanneer gy deezen 'brief leezen zult, naar de armée moet vertrekken. Aan deezen man hebt gy het te danken, dat ik de vrygeestige gevoelens afgelegd heb,- waaraan ik voordeezen (ik wil het Wel bekennen) verknocht geweest ben ) God zy gedankt; dat ik van dat troosteloos .aevoelen van het ongeloof eindelyk te recht gebragt ben! myne bekeering zal óns ruime dof tot onderhoud geeven, wanneer wy by elkandereh' zullen zyn, waarover ik my reeds by voorraad verheug: God vóerë myne geliefde Zuster' gezond en behouden tót myt' Hier nevens gaan twintig ducaaten, die gy misfchien noodig zult hebben. Gy kunt den zesden hier zyn, en dan zullen wy den agtften naar saxen op reis gaan. Ik ben met oprechte genegenheid uw liefhebbende' broeder 4

eewis *** .,

é é é

De Generaal heeft my hier nevens eene pas in vief taaien toegezonden, en daar nevens een briefje van zeer ftichtelyken inhoud , waarin hy my op' eene hartroerende wys de bekeering van myn' broeder meldO hoe zeer bemin ik thans myn* broeder; want tot Kk s dü3

Sluiten