Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* ) •

door eene gedwongene onderwyzing in myne jeugd niet tegen gemaakt had.

Ik beipeurde nog daarenboven, dat zyn oog wel Hebreeuwfëhe punclen maar geene verafgelegene voorwerpen kon zien; ik gaf hem derhalven een' verrekyker, dien ik by my had. Hy befchouwde daarmede den horizon van alle kanten, en zyne vreugde fteeg hierdoor zó hoog , dat dezelve byna kinderachtig wierd.

Thans had ik den man, om eens zo te fpreeken geheelenal in werking gebragt; en ik bediende myvan dit tydftip om hem naar myn huis te voeren. —— „ Meent gy dit alles in goeden ernst?" vroeg hy, terwyl de traanen van blydlchap hem in de oogen ftonden.

Wy traden onder een aangenaam gefprek in myn huis, en de verkwikkende lucht van de thee , die myne zorgvuldige Tante, zo haast zy ons zag aankomen , klaarmaakte, kwam ons by het intreeden van

de kamer te gemoet. Gy kent de bekwaamheid!

van deeze bevallige jonge vrouw. Hoe befchroomd myn nieuwe gast ook zyn mogt, wist zy hem echter welhaast te overreeden, dat hy myne japon aantrok. Wy bemerkten welhaast, dat hy fterk vermoeid was, en dus gelukte het ons hem te beweegen om naar bed te gaan. Terwyl hy Hiep bragten wy zyne kamer ia orde, en myne Tante was zeer wyslyk van oordeel, dat de Meer kubbuts zyn fraai kleed, by zyn ontwaaken, niet wederzien moest. Myn kleedermaaker had my kort te vooren twee elfen kleeden thuisgebragt, die ik voor dagelyksch gebruik had Iaaten

maa*

Sluiten