is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4-3 )

VERVOLG.

KJjgnora Fanello viel hem hier in de reden: „ In geene andere Steden, waarde Heer Kornsï 3i Ik kan u eene noemen, daar ik lang genoeg ver3, toefd heb, om u met zekerheid te durven zeg„ gen, dat aldaar de {lichtingen , zelfs voor behoef3, tige Studenten byna onuitputtelyk groot zyn. En

3i deeze Stad," voegde zy daarby, „ }s Bres-

3) l a u. Deeze Stad betaalt aan de aldaar ftudeerende jongelingen, zelfs fchoon zy geen inwoonders ,, zyn, zekere jaargelden, die toereikende zyn om 3, zich daar, en ook vervolgens op de eene of andere Hooge-fchool te kunnen onderhouden, en al 3, het noodige te leeren. Dit alleen is jammer, dat deze inftelling niet meer bekend is, en dat geene 3, andere, ten minfte voor zo verre my bekend is, ?, dan Protestanten hiervan kunnen trekken."

V Ik beken>" g^ de Heer Korns ten antwoord „ dat deeze uitmuntende ftichting van Bres l a u my tot hier toe onbekend geweest is; maar ik zeg v ook met een, dat zulks de fchuld is van ondank3, baaren, die zich van de weldaadigheid dier Stad bediend 'hebben , zondei eene zo pryswaerdige s, zaak openbaar te maaken. Dat 'er aldaar over heï „ algemeen veele milde ftichtingen zyn heb ik wel V Se:Ften ? dat pen daar voor het onderhoud