is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. BRIEF.

Chareotta van den Berg aan den Heer Profesfor T*** te Koningsbergen.

Bergshof.

Cjfy weet voorzeker nog niet, wie de man is, "dien gy op zyn verzoek van het verblyf van rayns Oom alhier bericht hebt gegeven. Het is juist diegeen, welken hy onder alle menfchen het minst gejiegen %

ik moet u eene befchryving geeven van dit tooneel.

Het was nog zeer vroeg. Myn Oom zat, gelyk hy des ochtends altoos gewoon is, in zyn' grooten Hollandfchen Bybel te leezen. De man kwam de poort intreeden; en dewyl ik voor de huisdeur zat, en myne hoenders en duiven voerde; kwam hy naar my toe. „ Uwe Genade, " zeide hy met eene zeer diepe buiging, „ is denkei yk de genadige Freule h van den Berg?

— ik tlond op het punt van hem te antwoorden met die gevoeligheid, welke altoos iri my opkomt, wanneer men my dien titel geeft, toen ik onder zyn fcruinachtigen overrok een predikantsbef gewaar Wierd. lk bedwong des myn misnoegen, hetwelk daarenboven door de fmeekende houding van den man reeds raerkelyk ter neder gezet was. Hy noem4§ zich met denzelfden naam v waarmede hy zich