Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Sn )

„ rede gegeven om myn huis zo onverwacht te ver„ laaten Zy was hier by my volkomen zeker. Zy

is zekerlyk n isleid geworden. Misfchien heeft l mén haar wel gedwongen dit briefje te fchryven? „ Eenige letters van hetzelve zyn gevloeid; wie „ weet, of haare traanen niet daarop gevallen zyn? Hy wilde nog meer zeggen, maar de kwellende gedachte: „Waar mag toch myne dochter zyn?' overmeesterde hem. lk pakie echter eenig linnengoed in, benevens een daagsch kleed, en vyftig of zestig Rthlrs. aan geld, en bragt dit by den Heer Pahl, dewyl ik oordeelde, dat myne Juffer dit noodig had, zy mogt dan zyn waar zy wilde. Een livreibediende, die my onbekend was, nam dit pak op zyn paard, nadat hy my gevraagd had, of dit het goed was van de vriendin van Juffer Pa hl? En ten zelfden tyd beval hy aan een' anderen, die ook te paard was, de koets met de overige goederen af te wachten. Het fcheen alsof my toen eensklaps de oogen geopend wierden. „ Dan kan hy

nog lang wachten, " zeide ik.

„ Hoe dat? " vroeg de bediende.

Ik had te veel gezegd; ik wierd verlegen;

de kaerel keek my aan met een verfchrikkelyk gelaat; ik liep weg; hy gaf zyn paard de fpooren, en reed met zyn' makker voort, zo fnel als de paarden konden loopen.

Toen ik thuis kwam, was de Heer Korns naar zyne oudfte dochter gereden, en Signora Fanello was in de kamer van Sophia. Zy fcheen ontroostbaar, en zond zoveel Loden uit naar alle kanten, als zy maar bekomen kon, om den Heer Less***

op

Sluiten