is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 62 )

terwyl zy met veel drift myne beide armen aangreej.

Dewyl het my niet vergund was geweest, haar in de rede te vallen; ftond ik daar, diep in gedachten-, of

iets, dat daarnaar zweemt. eene diepzinnige

opgetogenheid mogt ik het noemen.

Zy hieldt my vast: ,, lk weet, dat veele

„ anderen in rme plaats j u cun d a een verliefd ding }, genoemd , en fchoon zy Mg veel beminnelyker was geweest . haar veracht zouden hebben. Ik „ weet uit de Anategh (overeenflerr;ming) van uwe „ overige gewaarwordingen , en uit voorbeelden , „ die ik zeer fcherp onderzocht heb, hoe tegenna„ tuurlyk het een' Mansperfoon voorkomt, als een „ Vrouwsperfoon bet begin in de liefde maakt. Zelfs „ de minde fchyn ontglipt den overmoedigen en trot» „ fchen jongeling niet; en wanneer het Meisje zich

„ hem aanbiedt: ik fchaam my veel te zeer

„ voor myne geheele fexe, dan dat ik verder zou „ kunnen voortvaaren. Maar, daar ik zeker weet, „ dat Gy deeze gedachten, die ook zekerlyk by u „ natuurlyk ontdaan zvn , geen' ruimte hebt gegee„ ven, omdat zy niet Christelyk zyn ,• io moet ik u s» vraagen, waarom gy niet door eene indaaging Ju„ cünda hebt gerust gefield?"

Thans moest ik antwoorden : „ Ik zal het

« u zeggen : maar eerst een woord op het voor„ gaande. ..."

„ Neen, Myn Heer Radegast! voorde vuist „ geantwoord, zoals altoos; vergeef my en u niets! „ waarom hebt gy my niet laaten indaagen?"

Waarde Profesfor , ditwas moeijelyk te

be-