is toegevoegd aan je favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MARQUIZIN van MAZZINI. 32p

kan, zal u welligt niet gansch onaengenaem zijn. Uwe veiligheid hangt thands volkomen van u zelve af. Ik Hel uw lot ten vollen in uwe handen, en gij alleen kunt dus voor de uitkomst aenfprekeiijk

zijn." Hier hield hij ftil, en zij ftond verbaesd

en met verlangen naer het geen volgen moest, te

wagten „ Thands kan ik u op het plegtigst

van mijne befcherming verzekeren ," dus ging hij voord, „ dan, hetgefchiedt onder eene voorwaerde, dat gij de wereld ganfchelijk vaerwel zegt, en uwe'

overige dagen aen Gode toewijdt." jui;a hoor.

de dit met een gevoel, het welk uit fmart en verwondering was zaemgefteld „ Buiten deze ver-

rigting van uwe zijde bezit ik het vermogen niet, zelfs wanneer ik dit nog zoo gaerne doen

wilde om u te befchermen. Indien gij egter

het geestelijk gewaed wilt aennemen , zijt gij door de magt der kerke tegen alle wereldlijke geweldenarijen ten vollen gedekt. Dan , zoo gij dit nalaet, of weigert te doen, als dan zou zich de Marquis welligt op . een gezag beroepen kunnen, waer tegen ik niet in ftaet ben mij te verzetten, zoo dat ik dus ten laetften zou genoodzaekt zijn, u overteleveren."

„ Dan, zoo gij den fluicr mogt verkiezen, zullen wij, ten einde u meerder zekerheid te verfchaffen, u eene ontheffing van de gewoone kerkgebruiken,' ten aenzien van het houden van een proef-jaer bezorgen; wanneer gij dus binnen weinig dagen uwe gelofte kunt afleggen en in deze geestelijke orde treden." —.

X 5 Hier