is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

M E N Z I K O F F, of

ten onderteekenen , ja, zelfs bezweren. Doch toen vertoonde zich de, door vaderlandsliefde bezielde, vorst Tfcherkaskij, aen het hoofd van eenen talrijken ftoet edelen , en verklaerde aen de nicht van onzen grooten Czaer, ia zijnen en zijner vrienden naem , zelfs in naem van den geheelen rusfifchen adel , dat zij niet de allergeringfle beperking van de keizerlijke magt begeerden ; dat zij hunne Monarchin baden , zich in geene harer voorregten te laten verkorten, en Dolgorukij te doen ftraiTen, als die haer, door onwaerheden, bedrogen en enkel ten oogmerk gehad had , van zich , met uitfluiting van aile anderen, van de hoogfte magt meester te maken.

Deze bede werd onderfteund door Teöfan Prekowiz , Aerdsbisfchop van Nowogrod, het fierfel zijnes ftands: toen de Vorftin ter kerke verfcheen, om de plegtige hoogemisfe bijtewoonen, beklom hij den kanfel, en nimmer had men mardijker welfprekendheid uit den mond eenes mans gehoord. Eerst na hij de fchrikbarende gevolgen der omkeering van de oorfprongelijke ftaetsgefteldheid des rijks , na hij de verraderlijke oogmerken der Dolgorukij's, met de levendiglte kleuren, afgefchilderd had, raedde hij de Monarchin uitdruklijk , de haer voorgelegde artikelen , voor het oog des bijéénvergaderden volks, te verfcheuren en met voeten te treden; maer ook tevens de fchandelijke verraders, die haer tot de onderteekening bewogen hadden, aen den wereldlijken regter overtelcveren. Een luid vreugdegejuich van het volk vervulde de gewijde plaets, toen de Vorltin deze dringende voorltellingen gehoor gaf;

cn