Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 MEESTER SALOMON AAN MEESTER SCRIBLERUS»

duurend zyn gantfch leeven , immers tot het tydperk, dat het gasthuis of armhuis zich over den ftyfgewerkten arbeider ontfermt.

Dan het onderzoek der theologifche waarheden is niet genoeg, om hem tot den gewigtigen post van leeraar te doen opklimmen , hy moet ook eenige ftaatkundige greepen verft aan, die ik hier zal te berde brengen.

Primo, is 't voor dien man van een groot belang , geene predicatien over te fiaan, noch op den Zondag , noch op feest- of werkdagen, hy moet onder de predicanten eene keuze doen, en hem, die den meesten toeloop des volks heeft, altyd gezet volgen.

Secundo, indien die Predicant eenen goeden wynkelder houdt, dat is te zeggen, wanneer hy den meesten loop heeft van Ouderlingen en Diaconen , moet hy zich altyd plaatfen in 't gezicht van die eerwaarde kerkenraaden , om door die eerwaarde Heeren bemerkt te worden , zonder den fchyn te geevenvan bemerktte willen worden.

Tertio, het fpreekt van zelfs, dat zulk een Predicant een zeer gemoedelyk preeker zy , waarom hy niet in gebreke moet blyven van altyd meteen hangend hoofd , een ftrak gezicht, en een uitgerekt weezen op den eerwaarden Predicant het oog gevestigd te houden.

Quarto, vooral moet hy niet vergeeten , van tyd tot tyd diepe zuchten te loozen, als ook geduurig den zakdoek uit te haaien, om quafi de traanen uit de oogen en van de wangen te veegen.

Qitin-

Sluiten