is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische proeven over Indien. Handelende van de afgodery der Indiaanen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85 Hiftorifche Proeven over Indïên.

gevolgd , die insgelyks fchipbreuk leden. Lodewyk XIV. richtte door een vergunbrief van de maand Augustus 1664, een nieuwe Oost• Indifche Maatfchappy op; maar zy itondt wel haast van heure vaart af, en gaf het voorrecht, dat haar vergund was voor vyftig Jaaren over, bedingende tien ten honderd van de winst, en nog eenige voordeelen. Eindelyk verfcheenen de Franfchen, na veele om wendingen en hindernisfen, in Oost-Indien den 2411e December 1667. ankerden voor Cochinchina om ververfchingen in te neemen, en liepen in de haven van Suratte, op den I3den February van het Volgende Jaar. Van daar verfpreidden zy zich in verfcheiden deelen van Indien; en in 1676. rechtteden zy een verblyfplaats op te Pondichery op de kust van Coromandel, * het welk van het Koningryk van Gingy afhangelyk was, en het welk hun eenige Jaaren daarna in eigendom vergund werdt.

De Koophandel was toen onder verfcheidene Kompagniën verdeeld, die zoo wel ten aanzien van 't belang, als vandeplaatfen hunner vestigingen verfchilden ; daar ontbrak zodanig eene vereeniging aan, die alleen inilaat is om haar kragt by te zetten.

Oprechting van de Oost-Indiefche Maatfchappy.

pprech- Dq Franfche Regeering begreep zeer wel,

Franfche noe yee,e voord66'611 6ene Maatfchaappy, bost-ind. als die der Hollanders, welker belangen verpomp.' ' eenigd en door eene wyze beftiering bezorgd

werden