is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE BESCHOUWING

delingen vertoonen! Zyne regeering zy lang, vreedfaam en gelukkig: gerechtigheid en ge' richte zyn de vastigheden van zyn' zetel, genade en trouw de fteunfels van denzelven! Dat de luister der rechtfchapenheid en waarheid den valschhartigen en velijer van zynen troon te rugge houde, ieder oprecht' Vaderlander den toegang tot denzelven opene, den onderdrukten moed inboezeme, en de vergeetene en door nyd verduisterde verdienfte aan het licht brenge! Nooit moet deftem des armen en noodlydenden, nooit moeten de klagten der nederigen onder den volke door baatzuchtige lofredenaars verdrongen, of onder het gedruis van woeste vreugd ongehoord blyven! Het leven, de veiligheid, de gelukzaligheid van den geringften zyner onderdaanen , zy den Landheer, die hun aller vader is, even zo heilig, als de welvaart van den eerften onder zyne geweldigen ! Dat een ieder fteeds reden tot blydfchap hebbe , onder den fcepter van eenen rechtvaardigen, eenen billyken, eenen weldaadigen, eenen Godvreezenden , eenen menschlievenden Vorst te ftaan; en de bewustheid van recht en edel gehandeld, en het algemeene best bevorderd te hebben, onzen dierbaaren Keurvorst de rykfte bron van gerust-

ftel.