is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 VAN DE OPLEIDING DER KINDEREN

gekakt en veracht heeft. Hy zal met betuigingen van hoflykheid en verzekeringen van vriendfchap tot verkwistens toe mild zyn, en echter aan niets minder dan aan derzelver vervulling denken , wanneer geene noodwendigheid of eigenbaat hem daartoe aandryven. Hy zal nooit durven waagen zich tegen onrechtvaardige en verderflyke onderneemingen en handelingen te verzetten , wanneer zy voortkomen van perfoonen die hy op eene kruipende wyze heeft leeren vereeren. Hy zal eindelyk voor waare vriendfchap, die niet alleen alle valschheid fchuuwt, maar zelfs achterhoudendheid haat, onvatbaar zyn, en welk een troost des levens, welk eene zuivere vreugd verliest hy daardoor ! Beklaagen wy onszei ven niet dageJyks over de feilen en gebreken des gezelligen levens! van welken ik thans gewaagd heb ? Waarom wil men ze dan op het toekomende genacht der menfchen voortplanten ? Waarom pryst men hen den kinderen en jonge lieden als goede eigenfchappen en als deugden aan? Waarom rekent men hen het zo dikwyls als een misdaad aan, wanneer zy de waarheid zeggen, of over eene zaak de gedachten van hun hart ontdekken? Waarom pryst, waarom beloont men hen door uitmuntende achting en liefde,

wan-