is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 VAN DE LIEFDE TOT GOD.

deld, welke gróotc voorrechten en zaligheden gy tot heden gemist hebt. Zou dit onrechtvaardig en onnatuurlyk gedrag geene fchaamte in u verwekken? Zou u dit gebrek niet bedroeven? Kan de waereld, kan de zonde u hetzelve wel vergoc'den? Kunnen zy u de waare, de duurzaame gelukzaligheid uitleveren, die gy 'er in zoekt? ö Laat u niet langer bedriegen. Neemt door eene opréchte boete en bekeering, uw toevlucht tot dien God, welken gy verlaaten hebt. Laat het u bedroeven , datgy hem uwe liefde, die hy-allecn verdient, 20 lang onthouden, dat gy dezelve aan dingen verkwist hebt, die uws niet waardig zyn. Heilig hem uw hart met alle deszelfs neigingen en begeerten. Maak zorgvuldig gebruik van alle de middelen, die de liefde tot God in u verwekken en voortbrengen kunnen. Ën welke zyn deeze middelen ? Eene oplettende bcfchouwing der lievenswaardige eigenfchappen van God, eene aanhoudende overdenking van zyne menigvuldige en onfehatbaare weldaaden. De liefde moet zich op de kennis der voorrechten van haar Voorwerp gronden. Zy moet zich dezelven in een levendig en aandoenlyk licht voortellen. Zy moet ze met andere, minder goede, minder fchoone, minder volmaak-