Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 DE VOORZICHTIGHEID DER WAERELDL.

zich op het aandoenJykst gekrenkt, wanneer hetzelve maar op eenigerhande wyze verzwakt of aan 't wankelen gebragt word: zo is hy, aan de andere zyde,geheel koel en onverfchillig ten aanzien van al datgeene, wat zyn eeuwig heil cn de zaligheid des hemels betreft, en lyd zonder kommer en fmart de grootfte fchade aan zyn ziel. Is hy, aan de eene zyde, waakzaam, bezig, arbeidzaam, onvermoeid, vol wilvaardigheid en moed , wanneer het zyne tydelyke goederen en belangen betreft: zo is hy, aan de andere zyde, traag, flaaprig, kleinmoedig; hy is de zwakheid en onbestendigheid zelve, wanneer van hem gevorderd word, zyne kwaade gewoonten af te leggen , zyne gebreken te beftryden, zyne hartstogten te bedwingen, de pligten van een' waar' Christen te vervullen, cn zich daardoor tot de zalige onfterflykheid bekwaam en waardig te maaken. In 't algemeen weet hy zeer wel, dat men, zeker oogmerk willende bereiken, de gepaste middelen daartoe moet gebruiken, dat men in derzelver gebruik verltandig, voorzichtig en vlytig moet zyn, dat men zich niet door ieder verhindering en zwaarigheid van zyn voorneemen moet laaten affchrikken, dat men dikwyls een gering voordeel om een grooter

en

Sluiten