Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö od, goedertierene, barmhartige Vader, gaarne gunt gy ons, uwen kinderen, vermaak; vermaak van verfchillende foort; zinnelyke, geestelyke, huislyke , gezellige vermaaken, — vermaaken van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Gy zelf hebt ons tot al dat vermaak in ftaat gefteld, ons allen geleerd naar hetzelve te verlangen en te ftreeven, en voor ons allen even zo verfcheidene als ryke bronnen van hetzelve in ons en buiten ons geopend. Gaarne zoudt gy alle fmarten, alle rampen, alle verdriet van ons afweeren, — gaarne ons geheel leven eene onafgebrooken reeks van aangenaame gewaarwordingen doen weezen, indien zulks met onze natuur en met ons gedrag beftaanbaar konde zyn. Geloofd zy uwe vaderlyke goedheid» 6 God, die zo mildelyk en zo onvermoeid voor ons vermaak en voor ons welzyn zorgt 1 — Geloofd zy uwe wyze , vaderlyke goedheid ook dan , wanneer zy ons de fchadelyke vermaaken ten eenemaale ontzegt; wanneer zy ons zelfs de onfchuldige vermaaken maatiglyk beveelt te gebruiken; wanneer zy ingetogenheid en opofferingen van ons afvordert. Want ook daardoor bevordert gy onze welvaart, p 3 be-

Sluiten