Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELEERDHEID. 23

warring zult gy niet onder het eerfte dan onder het laatfte ontmoeten! Hoe veel bronnen van nyverheid, van kunst, van vermaak, van huislyk en gezellig geluk zyn voor het eerfte niet geflooten, die voor ons allen openftaan, en uit welken wy allen' dagelyks duizenderlei voordeelen en geneugten fcheppen! En hoe veel meer ïoortgelyke voordeelen en aangenaamheden mag de gantfche famenleeving zich voor het toekomende van de geleerdheid niet belooven, daar men 'er zich thans veel meer dan voorheen op bevlytigt , om dezelve nuttiger voor het algemeen, en voor alle ftaaten en klasfen van menfchen geduurig dienstiger te maaken!

De waare geleerdheid heeft , ten vierden , eene groote waarde, als een behoedmiddel tegen alle foorten van bygeloof en geestdryvery. Zy voedt en verfpreidt het licht der waarheid , 't welk deeze gedrochten der duisternis niet wel verdraagen kunnen, en 't welk hen roenigmaalen wederom in de donkerheid te rug dryft, waaruit zy hunnen oorfprong genoomen hadden. Zy bevordert het duidelyk denken, het gegrond onderzoek, het verftandig twyffelen, de befcheidene en bedaarde nafpooring B 4 naar

Sluiten