Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gó OVER DE ONBEDACHTZAAMHEID.:

verwek het gevoel van uwe waardigheid in uweri boezem'; bedenk dikwyls, dat gy een mensch zyt, wiens grootfte voortreflykheid in de behoedzaamheid, in redelyk denken, in de vryheid van naar beginfelen te handelen en zich geenzins door de uiterlyke dingen te laaten verblinden en boeien, en in het vermogen beftaat, van zyne gedachten tot het toekomende uit te ftrekken , en hetzelve, ten aanzien van alles, wat gy van voorneemen zyt en doet , mede in aanmerking te neemen. Bedenk dikwyls , dat gy een christen zyt, een mensch, die tot grooter wysheid en deugd geroepen is, die meer het onzienelyke dan .het zichtbaare aanmerken, die Jefus Christus, zynen Heer, fteeds geJykvormigcr worden , en zich hier tot een verhevener leven moet bekwaam maaken en voorbereiden. Kunt gy deeze waardigheid wel door onbedachtzaamheid handhaaven ? Kunt gy aan deeze roeping door onbedachtzaamheid beantwoorden? Neen, wysheid en deugd , volmaaktheid en gelukzaligheid zyn ernftige, gewigtige dingen; en de dood en het oordeel ën de eeuwigheid, die gy fteeds te gemoet fnelt, zyn 't niet minder. Geene kunnen met de onbedachtzaamheid volftrekt

niet

Sluiten