Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

038 leven van

nisfen, en na dc vernieling der Spaanfche vloot, kreeg hij ruimer magt; en de Nederlanders hadden geen reden zich wegens hun vertrouwen op hem te beklagen, naardien hij oneindig veel afbreuk deed aan de vijanden van zijn vaderland, zijnde zijn leven een reeks van doorluchtige ovenvinnirgen, waarvan1 wij in zijn leven breder zullen fpreken.

De voorfpoed van Maurits, cn het ongeluk der Spaanfche vloot, had intusrehen twee zeer verfchillcnde uitwerkingen op philips. De rampen van zijne zeemagt hadden hem, tegen zijne gewoonte, doen afzien van zijn ontwerp om Engeland te veroveren; men zou gedacht hebben , dat de groote voortgangen van Maurits, die Parma dubbeld opwoog, hem insgelijks leeniger zou gemaakt hebben omtrent het ontwerp der Nederlanden; doch verre van daar: hij befleot daar de zaken door te zetten. Zijn' aanflag op Vrankrijk dreef hij niet minder : in hoop van dat rijk door het rijk te vernielen, had hij de fedgenooten tegen hunnen vorst onder■fieund, en deed het noch.

Hen-

Sluiten