Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. S39

jaen het werk niet opgevat heeft, daar XVII. Jiij het had laaten fteeken, hadde men eeuw». evenwel reden van te vredeheid moeten hebben, zo men zijne aanhangers in tijds verloop maar niet van hem afgedwaald en verwijderd had gezien. Deezen floopen in het eerfte vijfde gedeelte der zeventiende eeuw weder in het dor en doornig woud der Schoolgeleerdheid, daar ze zich zelwn ras in de drinken eener Ichadelijke fcherpzinnigheid verwarden en te zoek bragten. Johannes makowski, anders genoemd makkovtos , een Poolsch Edelman, die den 28ften van Louwmaand des jaars 1615 als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Wijsgeerte te franeker gekomen is, was,zo het fchijnt,de eerfte en voomaamfte vlagvoerër der fcholastieken, en bragt de Schoolfche manier, van de Godgeleerdheid te onderwijzen , die men nu zints zo veele jaa- • ren met recht verworpen had, weder ter baane. De meeste Gefchiedfchrijvers althands merken hem aan, als den eerften fpitsvindigen Scholastiek, die na de hervorming onder de Kahinisten aan eene Hoogefchool geleeraard heeft. (*). Zijne

XidemvDAuIfagog'.in Th: T. Lp. 415 et 416, cujus verba maxime notatu digna haec funt.-maccovius, fi non primus, eer te fuit int er Primos, qui epud Reformatos Scholasticam Theologiam trac* tandi rationem postliminio revocavit. Conf. mosh. Lil. VII. pag. au et 213. heinr. 1. 1. pag. 355«liosque.

Sluiten