Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m)

den, de beweeging der Maane en haare fchynvertooningen, en de kunst van het tusfchenvoeeen van Schrikkeldagen, Van hier dat uwe geleerdfte Starrekundigen niet twyfelen,of de Jooden ten allen tyde deeze kunst verftaan hcb-

^^Vat brengt gy tegen dit alles in, myn Heer? dat ifde Jooden het Stekel vancoP^ cus niet kenden;" en men kan een Starrekundige, cn zelf een groot Starrekundige zyn, zonder het ftclzel van c o pe k n i cu s te kenden: dat onze Schriften,, geene Ekhps vermeden, en dat zy niet fpreeken van de veKkeling van den dag in uuren;" en deeze ontkennende bewyzen, behalven hunne eigen zwak, heid, hebben nog het nadeel var. te■ devalfche,enzeer valfche,onderltellmg,dat alles wat de Jooden geloofd, gedaan en geweeten hcbCr , gevonden moet worden in het zeer klem Boekdeel van hunne Schriften.

Lat ons dan erkennen, myn Heer,dat, mdien de Jooden zulke geleerde Starrekundigen met geweest zyn als uwe cassini, uwe nu se^ T r pn7 't seen wy niet jour, uwe le gentil, enz. t geen y

n twyfel trekken, men niet kan zeggen dat zy „ generlei kennis" van de Starrekunde hadden, gelyk gy beweerde,

K 4 D E R"

Sluiten