Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VO ORREDEN.

boetvaardig hart: Zie daar de onvermydelyké pligtsn en de geheiligfte wetten, aan welke zig «en Schryvr moet binden, die zyne Belpiegelingen wereldkundig wil maaken. Dan, ik herhaale het nogmaals, gelukkig, ja duizendwerf gelukkig is hy, die de verborgenfte plooijen van 'smenfcnen hart doorwroetende, die, om zo te fpreken , gedwongen zyhde zig te verdoolen in het dwaalpt-rk der menfchelyke natuur, en dezelve te ontleden in allerlei gedaantens, daarvan beurtelings weet aantewyzen, de voortreflykheid en 't veragtelyke ,' 't voorzigtige en 't Verbysterde, de zwakheden en de fterkte , de dwaasheid en 't verftandige, kortom , het goede «n het beoze, zonder dat hy zig in 't geval behoeft te ftellen, van zyne oprechtheid te doen ▼erdenken.

Niettemin is het waar en waaragtig, dat de meeste menfchen van een' Schryver oordeelen naar zyne Schriften, doch dit is een ongerymde Helling ; want voor zo verre men maar de moeite wil nemen tot overdenken, zal men heel ligt de verkeerdheid van een dusdanig Vooroordeel bezefFcn.

Ieder Schryver, die de zeden zyner Eeuw «aar waarheid wil fchilderen , is noodzaaklyk ▼erpligt, niet alleen de tegenftrydigfte karakters te doorgronden , maar zélfs zig te ftellen in 't Voorbeeldige geval van de perzoonen die hy ten toneele voerd. Hoe zal men beit de goede en kwaade neigingen ontwikkelen van den geenen ,

die

Sluiten