is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaaren, byna twee Eeuwen uitmaken: Zy heeft nog wel eenige andere Maagen, doch die zo verwydert van onze Hoofdflad en zo geftoord zyn tegen de Markgravinne , dat zy misfchien nimmer te weeten zullen komen , dat hun' lieve Nicht door den onverfchrokken Talbert bedrogen is geworden; dus moet .gy u Op dit ftuk volkomen gerust fiellen, en ook geenede minde bekommering voeden , wegens ae gelegenheden die ik zoude kunnen vinden, om myn huwelyk te doen mislukken. De platte grond daarvan is zowel gelegt, en zo ftipt nagegaan in alle deszelfs verfchieten, dat geene toevallen, iets het geringde kunnen fchaden aan de gelukkige ontknoping myner huwejykslist: Van de eene kant myn goed vertrouwen, en van de andere kant myne blykbaare min ; kortom , niets zal éenig verdenken of argwaan geven. Het middel dat my ontwyffelbaar vooralle fchadelyke'agterdogt zal dekken, is noch geen twee uuren geleden, eerst ontloken , by gelegenheid van een gefprek, 't welk ik met* Cloucy gehad hebbe; die, op myn eer.' deez' zaak zo ernftig ter harten neemd , als of ze hem zelf betrof. Oordeelt, of met zulke doorflepeïie vernuften als de onzen , en die zo afge-

regt