is toegevoegd aan uw favorieten.

De Engelsche Candide. Of De verbazende leevensgevallen van Ambrozius Gwinett.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lp?

„ lang dat gy, die zo vindingryk in gruweleu „ zyt, op my alle uwe gift zult uitbraaktn! ,, Baad u in myn bked, verleng de langduurig„ beid myner pynen en fmerten , op dat de êdel',, moedige vrienden, die zicb reedt wapenen om

myn rampzalige dood te wreeken, te meerder' „ reden vinden, om zicb tegen o te verbitteren! ' „ De wenfchen van den jongen Prins, wier-

den ten deele vervult, want zyne Beulen „ deeden hem gedurende vierentwintig uu,, ren lang, alles ondergaan, wat de ön» ,, menfchelykheid eenigfints bekwaam is , „ om een martelaar van Staat te doen lyden-

„ Op dusdanige wyze wierd het gantsch „ doorlugtig Geflaght van den Voorzaat van

Cbaou -pofa - tong, uitgeroeid en verdelgt,

terwyl dien wreeddadigen Vorst, om zich. «, te ontheffen van de bezwaaren die hem „ drukten , het bloed met heele beeken liet ,, ftroonien, zo wel van zyne Nabeftaanden, „ de Grooten des Ryks, als dat zyner g«,, trouwde Onderdaanen, Althans de woe-

de van dien Tiran , baarde alomme veel „ fchrik en afgryzen, doch verwekte daar-

om geen misnoegdheid, oproer of eenige ,, multzugtige beweeging; In tegendeel, N3 1*7