Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■£§4 » *. I ï V ï N VAN

uwer wreedheid. Uw rampzalig kind is voor dit. en voor het toekomend leven, voor altoos verlooren; eene ysfelyke razerny vervoert my; ik fterf; ik ftort in een afgrond van ellenden: maar , hoe die ook zyn mogen , zy kunnen die niet overtreffen, welke gy my hebt doen ondervinden.

Vaarwel, myn Heer! Mogt gy, zonder knaging, zonder wanhoop, nog gelukkig zyn ! Wanneer gy u echter herinneren zult, dat gy eens eene Dogter had, twyffel ik zeer, of uw hart dan wel volkoottien gerust zal zyn! 'Er blyft u nu nog eene Dogtcr over; en het is voor haar, dat ik u fmeeke, ten minften eenige menfehelykheid te betoonen, 2o gy al haar geen Vaderlyk hart kunt geeven! Öp myne kniën fmeek ik u, haar niet te willen doen fterven! Heep uw geheele geflagt niet in het graf! Bedenk , dat het verdriet de dagen niyner Moeder verkort heeft myne Moeder! op

d^n cederen naam openen zig alle myne wonden ! Ik herinner my nog lecvendig alle haare zorgen, alle haare tederheden, haare ftandvastige liefde; zy, zy alleen kon in myne ziel de fmert, van niet door myn Vader bemind te zyn, verzagterj. Hoe menigwerf heb ik op haaren

Sluiten