Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is)

VYFDE BRIEF,

De AdvekaaX Wurm aan Louiza ÏVedemeijer.

13y deezen, Mcjufvröuw! bekomt'gy het bei'igt van uw gewonnen Proces. Uw tegcnparty is ook volkomen uit het Veld geflagen,en zal niet verder appelleeren. De Uitfpraak is nu gcrcchtelyk;het Testament onverbreeklyk, en de Erfnis de uwe, zo dra hy uwe hand weigert, en natuurlyk de uwe, by aldien hy dezelve aanvaart.

Hoe bezwaarlyk viel het my , dit Pleitgeding te winnen ! - Moet ik u alles zeggen? Moet gy weeten, wat myn hart voor u gevoelt? Had myn Geweeten en uw geluk.

het veroorloofd, gaarne zou ik dit Proces verlooreu hebben! Het te winnen is

niet anders, dan my zelf van alle hoop en gelukzaligheid te berooven , en my zelf te wyten te hebben, dat gy de myne niet wordt.

Doch , nimmer gaaftgymy de minite hoop! Vergeef my derhalven dit zonderling ge-

£hap!

Sluiten