is toegevoegd aan uw favorieten.

En deeze huuwlyken? - zyn zekerlyk niet in den hemel geslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 221 )

ncre, dat ik een Man heb, die door my niet gelukkig kan worden ! AI uw Geld en Goed ftelt my niet fchadeloos wegens het verlies dat ik leed, daar gy myne Liefde niet beantwoordt !

Dat is Waarachtig om.raazcndc te worden. Ik kon niets antwoorden. Vergeef het my,

Maria ! zei ik, ten uiterfte bewoogen;

wendde my daarop naar den Ritmeester , en verzogt hem, haar aan een vermaaklyker oord te willen geleiden.

Daadlyk keerde ik weder herwaards , om myne droefheid voor de ganfche Waereld te verbergen, uitgezonderd voor my zeiven en voor u, waarde Stokberg! die zo edel, zo vriendlyk aan my denkt.

Heb voor 't overige medelyden met uwen

FERDINAND.

DRIE