is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwste berichten van het Turksche ryk, een handboek voor onkundigen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ii8 Derde Afdeeling.

aan de voeten van den Grooten Heer nedergelegd, die aan de wacht eene groote belooning geeft voor haare waakzaamheid. Somtyds begeeft zich de Groote lieer in de Tuinen, om een tydverdryf te nemen, wanneer de Vrouwen daar in zyn; en dan doen zy de grootfte moeite, om de genegenheid van den Vorst door dansfen, zingen, verlydclyke gebeerden , en verliefde koozeryen te erlangen.

Men gelooft gemeenlyk, dat de Groote Heer alle Vrouwen van zyn Serail, daar hy genegenheid voor heeft, en op welken tyd hy wil , tot zyn' byflaap verkiezen kan; maar dit is eene gemeene dwaaling. In voorige tyden was dit in de daad de gewoonte; maar de bovenmatige kosten in gefchenken en vergunningen voor de Vrouwen, die van den Grooten Heer op deze wyze begunstigd werden, bewoog hen, tot het befluit , om zekere fchikkingen te maaken , die van alle volgende Vorften in acht zyn genomen, en waar door het getal, de tyd en de etikette van het byflapen met dezelven bepaald zyn geworden. Het is wel zoo, dat de Vorst ook nog heden, als hy wil, zich boven alle deze voorfchriften kan verheffen; maar hy vermydt dit zorgvuldig, voornaamlyk omdat het ook die Meisjens, die den Vorse boven anderen behaagen, het leven kan kosten. Ten tyde van Sultan Achmet werden meer dan honderd cn vyftig Vrouwen vergeven , welke den Grooten Heer door haare bekoorlykheden verleid hadden , om zich op een' onbehoorlyken tyd in eene verbintenis met haar in te laten. Het is niet anders dan op

pleg-