Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. S3

een gemeenen krijgsknecht op. Gevoelig voor den rang, dien hij aan zijne verdienden kon toefchrijven, weigerde vo-11 lero op dien voet zijnen naam. WelJ' dra kwam een gerechtsdienaar hem haaien,Tmaar in plaats van te volgen, beriep hij zich op de Gemeensmannen, en betuigde hij deze zijne ongehoorzaamheid bij het Volk te willen verandwoorden. Daar de Ge-„ meensluiden zich fchuil hielden, gaven de Confuls aan hunne dienaars last, hem uit te fchudden en te geesfelen. Maar volero, die zoo derk, als dapper, was, floegden eerden bijldrager, die hem aan wilde tasten, voor den kop, dat hij daar heenen tuimelde, en riep den Confuls toe: „ wijl onze Gemeensmannen liever eenen „ Romein voor hunne oogen zien geesfe„ len, dan dat zij van u in hun bed ver„ moord worden, beroépe ik mij op het „ Volk." Nukreegenalle de gerechtsdienaars last, om hem aan te vallen, doch hij begaf zich fpoedig in het digtde gedrang der menigte, en fchreeuwde : „ ik beroep „ mij op het Volk! Burgers daat bij! „ wacht niet op uwe Gemeensmannen, „ zij hebben uwe hulp zelve noodig!" Op B 4 de-

II.

BOEK

V.

)OFDST.

voor C.

van r. »8ï.

9

Sluiten