Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 )

zelve te zoeken, en dat Be -uur als bedorven en alkrfrhaac/yksi af te fchetfen.

Wy voor ons, zyn echter van gedachten, dat het niet rooeyelyk zal zyn door een meer bepaalde aanduiding der plaats gehad hebbende onhandigheden, de ongegrondheid van dat oordeel te doen blyken, en wy vleyen ons UL. te kunnen doen zien, dat die importante verachteringen, welke in de laatfte Jaren hebben plaats gehad, genoegzaam alleen zyn toe tefchry ven aan zoodanige oorzaken, welker voorkoming buiten het bereik van het Bewind is geweest, en dat in 't byzonder de tegenwoordige toeftand der Maatfchappy geheel toevallig en buiten fchuld van het Beftuur te voorfchyn is gekomen.

Ten betooge van deze ftelling zy het ons vergund de zaak in haren oorfprong na te gaan, en UL.het volgende onder den aandacht te brengen.

De ftaat der O. I. Compagnie hier te L ande vertoonde zich by het uitbarsten van den Engelfchen Oorlog in den Jare 1780 zeer voordeelig, en fchoon dezelve, wel is waar, laboreerde aan gebreken, welke dezen ftaat reeds voor lang van tyd tot tyd hadden doen achter uit gaan, en allengs vóórhaar doodelyk zouden hebben kunnen worden, hadden nogthans toevallige omftandigheden mede gewerkt, om de gevolgen van deze kwaal te verminderen en haren ftaat hier te Lande, een gun-

fti-

Sluiten