is toegevoegd aan uw favorieten.

De hervorming, de voorrechten van het christendom, en de middelen ter zijner oprigting gebezigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het christendom. 65

a fermende te gemoetkoomende Genade.

„ Mógt de Mesfias my nu ook nog de vcrzeeke„ ring geeven, dat 'er voor deeze fchulden, hoe fmartelyk dan ook de Voorwaardens weezen moogen , nog vergeeving zoude te bekoo}, men zyn!"

» Ondertusfchen kan ik niet ontveinzen, dat », een geheel onfchuldig Jeeven, eene volkoo,, mene voldaanheid over zich zei ven, eene be„ wustheid van aan zynen Schepper te behaaft gen, en door Hem goedgekeurd te worden, „ eene zeer Zalige toefland moet zyn; dat de », verkeering met Menfchen, welken zich inden ,, zelfden gelukkigen ftaat bevinden, eene zaliï5 ge eenftemmigheid en Broederlyke omgang „ met hen, het met hun fpreeken over Gods „ Werken en Wegen, een duidelyker inzien in „ dezelven, eene onbelemmerder uitoefening p van alles, wat braaf, nuttig, loflyk, edel is", * een allerwenfchelykst lot moet zyn, en deeze M Aarde tot een veel gelukkiger verblyf, gelyk » aan dac> welk onze eerfte Ouders, in deii „ tyd hunner onfchuld, bewoonden , maaken „ zoude. Het is toch moeijeïyk te dorsten naaf „ volmaaktheid, en zich altoos zo ver van dien „ ftaat verwyderd te zien! het, ten goede geW neiSd' gemoed wordt dikwyls door ftille-weete moedigheid beftreeden, door de treurige onE „ der-