is toegevoegd aan uw favorieten.

De hervorming, de voorrechten van het christendom, en de middelen ter zijner oprigting gebezigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BET CHRISTENDOM;, £>

Middelen , door God gebeezigd om denzelveii Voorcteplanten en te bevestigen, derzei ver ei ndë wel waardig waren ? Deeze wenfehen fluiten niets minder in zich, dan de volmaaking van der Menfchen zedelykheid en geluk. Hy, die deeze wenfehen vervuld ziet, en dan nog meentj dat het einde aan de Middelen niét beantwoordt* moet geheel onvatbaar zyn voor het edele eri fehoone van zedelyke volkoomenheid en zedelyi ke Gelukzaligheid; die moet geheel vergrofd; geheel dierelyk geworden zyn, en reeds voorlang afftand gedaan hebben van zyn recht op de Menfchelyke Natuure.

Dan, eeuwig lof zy Gode! Wy zyn ten vol-' len in ftaat gefteid, om te bewyzen, dat God, in Christus, oneindig meer gedaan'heeft, dari alle deeze wenfehen vervuld; dat Hy meer gedaan heeft, dan eenig Mensch bidden of wenfehen, ja eenig Engel denken kon; en dat God dus, door het daar ftellen van zulke ontzachelyke Middelen, als wy befchouwd hebben, geeri ééne verwachting heeft opgewekt, waar aan Hy friet, meer dan ten vollen, voldaan heeft;

Dit nu zal, uit het vervolg, duidelyk blykeri.

Christen Leezers.' kent gy uwe voorrechten < $tn weet gy zeeker, dat, op uw geloof in JeE i zus