Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 WETTEN VAN

laatstvoorgaande jarelykfche vergadering, zal de'prefident-commisfaris verflag doen, als boven $. 70. bepaald is, en de af te treden commisfarisfen en thefaurieren vrywaren.

VAN DE BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERINGEN.

§. 120. Deze vergaderingen zullen dienen tot verkiezingen van fecretarisfen en boekhouder; en verder geen plaats hebben, dan, wanneer de vereenigde vergadering van commisfarisfen en prefident-directeuren, in buitengewone gevallen, zulks, by meerderheid, noodig oordeelt; als wanneer de befchryving der ftukken, hoofdzakelyk, den leden vooraf medegedeeld, en de vergadering gehouden moet worden op zodanige dagen, als de zaken' zullen vorderen.

lai. Tot befiisfing van de voordellen zullen ten minste vyftig leden moeten tegenwoordig zyn, en men zal, volgens den rang der leden, de ftemmen opnemen. 'Er zal echter in deze vergadering geen ftuk in overweging komen, dan waarop de befchryving gedaan is; en geen ftuk der aigemeene wet afgefchaft of krachteloos gemaakt worden, dan met eene meerderheid van ten minste drie vierde der tegenwoordig zynde leden.

VAN

Sluiten