Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L

boek Vli. hoofdst,

Veldvermaakender voornaamfleBevelnebbers.

Collati

nus en

LUCRET1A

(i) Dion. hal. L. IV. p. 261. Liv. L. I. c. 57.

(O Zie boven B. I. H. V. bl. 264.

47S romeinsche

dan de eene of andere aanleiding noodig, om zoo wel in het veld als in de ftad tegen den Vorst op te ftaan. Te vergeefsch zette tarquinius het beleg met alle kracht voord, de dapperheid der belegerden hield hem met geheel zijn leger buiten werking. (1)

's Konings zoonen en de overige Legerhoofden bragten den verveelenden tijd van dit beleg zoo vermaaklijk door, dat zij daar door den last des krijgs ongevoelig vergaten. Dagelijks kwamen zij in hunne tenten bij een , en onthaalden elkander op maaltijden en drinkgelagen. Toen sextus tarquinius zijne broeders en verfcheiden andere Bevelhebbers vergastte, bevond zich in dit gezelfchap collatinus, de kleenzoon van eger 1 us, die een broeders zoon van tarquinius den ouden (2) waS.

Deze man woonde te Collatia, en fmaakte zinds kort alle de genoegens van een gelukkigen echt. Lucretia, de

dog-

Sluiten