Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

ROMEINS C HE

VI.

DOE?

VIII.

EOOFDST.

J. voor C,

62. J. van R

690.

I z

V

VI S

V

w

d<

m ee

ne hc Sc

den. Dit gemor echter barftede thands in openbaar geweld uit, wanneer otho, als Prcstor voor het eerst den Schouwburg bezoekende , met een algemeen gefluit van het Volk, en handgeklap van de Ridders ontvangen werd. Het gefluit en handgeklap werd wederzijdschherhaald,en ;erst door fcheldwoorden en gefchreeuw, laarna door gevecht vervangen. Cicero, verwittigd van dit oproer , welks aanbeang voor de rust van den ganfchen Staat !er bereekend moet worden naar het aantal uizenden, dien een Romeinfche Schouwurg bevattede, en naar de kieschheid der lake , waarin de burgerlijke gelijkheid m vroegere tijden zoo naauw betrokken as , begaf zich onmiddellijk naar den chouwburg en riep de geheele menigte 3or den tempel van bellona bijeen , alaar hij dezelve zoo zeer tuchtigde met fn geesfel zijner tonge en zoo befchaamd ïakte over derzelver woestheid, terwijl n andere roscius, de vermaardfte too« elfpeler van dien tijd, zich wilde doen oren , dat zij geheel bevredigd in den houwburg terug keerde, het gefluit mee

hand-

Sluiten