is toegevoegd aan uw favorieten.

Anna.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNA. „.,

Zij vielen hem ten uirterften lastig met hare aanhoudende noodigingen, aan weiken hij niet wel konde befloiten, te voldoen, vermits hij het Landgoed niet wilde verlaten, voor dat hij Mevrouw Waldron bexogt, eene overwinning op Mademoifelk behaald en zich van Anna verzekerd hadde. Ten laatllen echter begreep hij, dat de afftand zo gering was, dat hij geinaklijk deze beide Dames konde bezoeken, zonder de voordzetting van zijne gewichtige ontwerpen daardoor op eenigerhande wijze te verhinderen In dedaad^hij hield het voor zeer zonderling, dat geene der Zusters van den Heer Melmoth, geduurendezijn verblijf op diens Landgoed, hare opwachting bij haren Broeder gemaakt hadden. Noch hij, „och de Heer en Mevrouw Melmoth konden de reden van zulk een gedrag bevroeden, en noch minder naargaan waarom de Familie-betrekking was afgefneeden en er van den kant duet Lady's zo weinig beleefdheid en vnendlijkheid plaats had. Wanneer het gebeurde, dat zij elkander, toevallig, ontmoetten, dan befpeurde men aan de eene zijde zulk eene gemaakte verachtmg, en aan de andere zulk eene koele onverschilligheid, dat alle poogingen, om partijen tot elkander te brengen, vergeefsch zouden geweest zijn.

De neer Melmoth konde zich niet weêrhouden, toen z.jn Vr.end hem naar de oorzaak dezer verwijde' rmg vroeg, om zich, ten einde zich zelf en zijne Echtgenoote te rechtvaardigen, op een fcherpen toon H 3 uit-