Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 VERHANDELING over den

heid zouden bekomen, om zich te verwarren; en zij evenwel , die aan de betoogredenen van Andersdenkenden kennis bekomen hadden, tevens genoegzaam antwoord op dezelven , en voldoenden grond zouden vinden, om, in de aangenomene leer onzer kerke, te berusten. Dit voornemen werd deels, door mijne omftandigheden, vertraagd, deels door den onlust, die mij bekroop, bij het gieten in een andere vorm, van zulken mijner voorige denkbeelden, als ik toen, op eene andere, en voor eenen Schrijver aangenamer, wijze, had voorgefteld; deels, doordien het Genootfchap ter Verdediging van den Christelijken godsdienst, in 's Gravenhage opgericht, middelerwijl, over dit zelfde onderwerp, (zo als het mij, in den eerften oogöpflag, voorkwam) , eene Prijsvraag heeft uitgefchreven, door welker beantwoordingen (dagt ik), mijn eenvoudig gefchrijf nutteloos worden zoude : evenwel, deze laatfte bedenking hield mij flechts korten tijd te rug; wijl ik, bij een nader inzien, bevond, dat voorfz. Genootfchap niet zoo zeer, bij de Perfoonlijkheid, dan wel, bij de waare en eeuwige Godheid des Heiligen

Geests, verkozen heeft, zich te bepalen.

De geëerde Lezer ontvangt derhalve hier de y ein-

Sluiten