is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontledende verklaringen van enige psalmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatt den XXIV Psalm. 6. 1229

TL. A. y. 13. a. 2. B3.12. ««e: bb. (dat) is Jakob Sela, fyn duilter, om dat er in den grondtekft, maar twe woorden, Jakob Sela , gevonden worden, die verfchülen ie van de Uitleggeren worden opgevat. 1. Dele twe woorden ftaan, volgens de ontleed-tekenen, ineen nauw verband tot malkanderen, en hebben de naafte betrekking tot de onmiddelyk voorgaande woorden; en dan vertalen wy defelve lievft, met oase overfetteren. 1. (Dat) is Jakob Sela. 2. Het. 1. Eerfte woord Jakob. *. Is een naamwoord, aan den kleinften foon van den eerftvader Jfaak gegeven, dat een zvorflelaar betekend, ter oorfake dat hy, by fyne geboorte, fynen broeder Efau by de verfenen greep; en die naderhand, by fyne worftelingen met den Engel, in dien van Ifraël, is veranderd. **. Delè naam. §. Gelyk ook die van Jfraël, Pf.LXXIII: 1. word aan alle ware gelovigen gegeven, Jes. XL1V: 1,2,5. Om dat fy in de voetftappen van den gelovigen Jakob wandelen. %%. !Die. .. In het enkelvoud, Jakob, genoemd worden, om dat fy een affonderlyk volk uitmaakten, gelyk er ookfo, van het geflagte der gener, die na den Here vraagden, te voren gefproken was ; die een wefenlyk onderfcheid , tusfchen Jacob en Efau, tusfchen het geeftelyk en vleefchelyk faad van Jakob, vertoonden, dat niet duifter" met defe benoeming word te kennen gegeven. ... En dan word defe naam mei nadruk gebruikt, om ons een regt begrip te geven, van het beftaan van de gelovige uit de Joden, ter dier tyd, fo als fy voor God beftonden: als, die tegen het geflagte van het vleefchelyk Jodendom , die fig op uitwendige voorregten , als Efau op het regt dereerftgeboorte, beroemden; na Jakobsvoorbeeld, hetaangefigte des Heren, met worftelende gebeden fogten, totfy, in Pniel, van Hem gelègend wierden , Hos. XII: 4, 5. n. Het twede woord nsD5 Sela, dat hier en vs. 10. gebruikt word, en dat in het boek der Pfalmen 70 maal, en Hab. III: 3,9, 13. driemaal voorkomt, is van ene twyffelagtige betekenis (*). j. Ik

voor

(*) Varia derivationes, et fignificationes hujus nominis, apud LeXicographos, Cogcejum, Gussetiüm, Clodium, alios inveniuntur.

Men

FF 3