is toegevoegd aan uw favorieten.

Godgeleerd-historische verhandeling over de gevoelens [...] en den tegenstand der hedendaagsche zoogenaamde verlichting en godsdienst-bestrijding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 94 X

wier Leer in Hongarijen, Tranftjlvanien en Polen een geweldigen voortgang maakte, tot dat de Godslafteringen van zeeker onbefchaamd boek, de Pijnbank der Drieéénheid genoemd, oirzaak waren, dat zij uit het laatstgemelde Rijk verdreeven wierden , in het Jaar 1655 (0). Tot ons tcegenwoordig plan merken

wij alleen op:

a Dat men zich onder deeze Tcgenftandcrs, zoo min als onder de voorige, eene eendragt van gevoelens en harten moet verbeelden; de twiften tusfehen Wolzogen en Schlichting hebben weinig te beduiden, in vergelijking der onluften, die met Frans Davjds en Franken over de aanbidding van Christus

ont-

gen Bellarmin , over de godheid van Christus ; tegen Franc. Davids en tegen Chr. Franken , die ontkenden, dat men cSus moei aanbidden , enz - In het 3^ en 4de Deel liaan de werken van |o. Crellius, Regent van de School te-. L,a eau daar hij Smalcius opvolgde; Stoinski maakte er de c^r'agt voor, en J. Pastoruis befehreet zijn leeven Onder de^erken van Crell munten uit een antwoord op het feboone werk van Grotius, de Satisfatione Chr,p, dat door Essenius, Prof. te Utrecht, beantwoord ,s ; en Twee Boeken ten betooge, dat de Vader alleen de éémge ^ G°f 1 waar teeen Botsac, la Place. Petavius , Calovius eVanderenïefehfeeven hebben. - Het sde Dec, vervat e werken van Schlichting, Leeraar te Cracau. behelzende mectt biibelverklaaringen, waar in hij veelal Grotius volg ?I Terwijl het 6de Deel de uitleggingen en verhandelingen vervat van 1 L. Wolzogen en And Wissowatz.

Te'en deJ Socinianen hebben veel en wel gefchreeven Be la-rminus, Hünnius, Tarnovius, Calovius:,, Spener , j> xius, Alstede. de beide Spanheims, Grotius TlprfTlN, EssenIuS, Hoornbeek, Coccejus Maresius AbbaJ£ en een meenigte anderen, wier bondige wederleggmin de heden.laagfche mode-fchiiftcn ontveinsd, en de londeKimaal beantwtiorde zwaarigheden telkens op meuw

gegCDe^ï Tijtel van dat boek is : J.r— Ag* Trditatem deturbam, d. i. Pijnbank, die de Drucer.L'J yan den zetel Jloot.