is toegevoegd aan uw favorieten.

Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste 'tgeen, zo omtrent de zaaken van staat als oorlog [...] is voorgevallen [...]. Vierde stuk [...]. Begrypende [...] het jaar 1693.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÓ-Qï. *ApriL

Plakaai tegens het biandftïchter» afgekondigd.

178 EUROPISCHE

't Is een oud gebruik in Duitfchland, alsmen een Juffer van faager ftaat trouwt s dat de Kinderen vaneen Vrouw, die zodanig getrouwd is, niet en fuccedecren. Mademoifelle d'Obereufc antwoordde den Hertog van Zeil, dat, als ze maar wettiglijkzyne Vrouw waar, het haar niet en fcheelde, met wat hand hy haar trouwde, 't Huwelijk gefchiedde: doch daar zyn geen manlijke Kinderen uit voorrgelprooten. De Keizer had in de laatfte Oorlogen den Hertog van Zeil van doen ,■ en zynde'er zeer wel af gediend, ftond hy toe, dat de Hertogin, zyne Echtgenoot, dezelve voordeden zou genieten, als of ze met de rechter hand getrouwd waar geweeft: invoegen dat, zode Hertogin van Zeil Zoonenhad , zy wettiglijk zouden konnen fuccedeeren. De Princes, haare Dochter, is getrouwd aan den Zoon des Hertogs van Hanover; en derhalven door dit middel Keurvorftin konnende worden, heeft'er den Hertog van Zeil, die aldus in't bezit is van alles wat hy kan begeeren, zich niet tegen gefteld. Doch het heeft zich zodanig niet met den Hertog van Wolfenbuttel, om de reden die al de wereld ziet: weshahen hy zich, als hebbende ftern in het Collegie der Vorften, en zynde van een ouder Tak als die des Hertogs van Hanover, by de Party der opponeerende Vorften heeft gevoegd. Ziet daar de reden van een geheim, daar buiten twyfel noch weinige menfchen af onderrecht zyn.

1 Blaaken en branden, zelfs ook tegens gegeevene trouw, 't uitftuuren van Brandftichters , en meer andere diergelijke gru welftukken, daar men al te veel edelmoedigheid toe gehad zou hebben om 'er zich in de voorgaande Oorlogen af te bedienen, was in dezen aan de zyde van Vrankryk zo gemeen geworden, dat men nergens meer af hoorde. Onder anderen was 'er tot verfcheidene maaien in de Stad Frankfoort brand ontftaan, zonder dat men 'er d'oorzaak afhad konnen ontdekken: en gelijk zich die onheilen ook aan eenige andere oorden van Duitfchland hadden vertoond; en dat men naricht bekwam, dat de Vyanden verfcheidene Brandftichtersgints en herwaarts hadden uitgezonden, deed d'Overigheid van Frankfoort, ten einde in het toekomende voor zodanige ongelukken bevryd te ■weezen,, het onderftaande Plakaat afkondigen».