Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 ONDERZOEK

AAN-

HANG-

zm.

{reekenden Rang en Magt, Zemindars ge? heeten, die de opbrengingen van de Ryots verzamelden, en de Landen onder hun verdeelden. Nog anderen houden {taande , dat de Bediening der Zemindars enkel voor een tyd, en ondergefchikt, is ; dat zy niet hooger moeten aangezien worden, dan als enkele Verzamelaars der Inkomften, die kunnen worden afgezet naar 't welgevallen van den Souverain , van wien de Ryots hunne Landbezittingen onmiddelyk krygen. Dit laatfte gevoelen wordt met zeer veel bekwaamheids verdeedigd doorMr. grant Q). Dit gefchil wordt nog te Bengale gevoerd, en zulke waarfchynlyke bewyzen heeft men van wederzyden bygebragt tot" ftaaving der verfchillende begrippen, dat, fchoon dir een ftuk zy van de hoogfte aangele enheid, dewyl het volgend Stelzel van het Britfche Inkomen in Indie voorkomt ih een weezenlyken trap daar van af te hangen, Lieden , wel bedreeven in den Staat van Indie, nog niet ten vollen bekwaam zyn om hun gevoelen daar over te zeggen (k).

Hoewel het gevoelen van het Committee of Revenu , of der Gelastigden over de Inkomften, beftaande uit Perfoonen van uitfteekende bekwaamheden , overhelde toe

een

O") Mr. grant's Inquiry into the Nature of Zemindary tenures in the landed Property of Bengal. &c

(K) Cr.pt. kirk patrick's Introd. to the Inftittites of ghazak Khan. New Aftatic Mifcellan. Noi II, 'p. .130; -

Sluiten