Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trieke ftoffe verminderd is, en deze lighaamen met hunne tegenftrydige atmospheeren binnen elkanders kringen gebragt worden» oefent deze pooging haar werkend vermogen zoodanig, dat de electrieke ftoffe van het plus, of het pofitive, door eene plotslinge uitftorting of overfprong een er vonk , zich begeeft tot het minus of negative, en by deze plotslinge uitftorting bevindt zich de kragt der pooging in haar uiterfte vermogen, welk vermogen kenbaar wordt door zyne uitwerkzels.

PROEVE ï.

Steek in den pofitiven conductor een' kleinen knop, of ftomp gepunt draad; als de machine redelyk fterk werkt, zal 'er zich een fchoone lichtkegel aan vertoonen, deze lichtkegel is de zigtbaare pooging, die de electrieke deelen aanwenden,om dezen conductor te ontvlugten en denzelven, ware het mogelyk,daar door te herftellen;breng nu een' anderen grooter knop binnen den werkkring van dezen lichtkegel, en 'er zal een plotslinge overfprong eener vonk of lichtftraal gefchieden, met een' flag overeenkomftig de kragt der pooging.

PROEVE 2.

Steek in den negativen conductor een' grooten knop, nader denzelven met een ftomp-gepunt koperdraad of kleinen knop, dan zal zich een' lichtkegel aan den kleinen knop vertoonen , zyne loopftreek nemende naar den grooten knop toe des negativen conductors,

deze

Sluiten