Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Tot den Leézen

dor/lige en wederfpannige menfchen eenigen tyd fchynt mede te vallen, of hun voórfpoed toe te brengen, ziet men vroeg of laetden oo genblik te voorfchyn komen , waer mede de rechtveêrdige hand Gods een eynde maekt van alle hunne mifdaeden. Deéze dwaeze eerzucht verleyd hun menigmael zoo wyd, dat zy, 'tzy hun (leunende op hunne loosheid, of op het getal bun er aenhangers , zy zich fchier de flraf-vryheyd fchynen toe te fchryven. Nochtans, waer V dat zy de flraf die zy te verwagten en vóór oogen hebben maer van verre en aenfcbouwden, ongetwy/felt zoude deéze eene verhindering aen hunne vervloekte voórneémens moeten /lellen. Noóyt en hééft men den mifdaedigen ongeflraft zien in bezitting blyven van zyn fcbelmfluk. Men hééft gezien eenen Cartouche, zyn eynde was betrad: menbeèft gezien de dóór eerzucht-aengedreévene oproerige en wederfpannige Horjak en Krischau, zy hebben op bet fcbavot den loon vóór hunne werken gekreègen: Mandrin, den meeften fchelm die Vrankryk te flra/fen hééft gehad, en die zich als liet vóór-fi'aen ondempelyk te zyn, kréég ook eyndelyk op het bloed-tooneel den loon vóór zyne werken. Dit is waerlyk altyd het eynde van zulke eerzuchtige en bloeddorfïige fcbelmen.

Sluiten