Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[6]

Ift dat wy defen tyd met den voorga enden 4 ende onfe oorlogen met de Griekfche willen vergelyken ,• Europa en moet op defen tyd aen Afia rog het Nederland aen Griekenland niet wyken; wat Ryk, wat Provincie, wat Republique en zit niet in het midden in den brand van de oorlogen, en ftaet van over lange als in fyn Aflchen? Wat ilaet iffer, die niet een bloedige riviere voor by haer en zien pafleren ? Onfen Nederlandfchen LEEUW befchermer der Nederlandfche Provinciën , heeft nu foo menige Eeuwen lang geweefl den STAEFERMO, daer foo veel uytheemfche en nabuerige Koningen en Princen hunne Landen op hebben gebroken,- en tegenwoordig word tegen hem onder den fchyn van Vryhyd, Liberteyd, Egaliteyt en Souvereyniteyd, met zulke geweld, Barbaerfche Vreeheyd en Tyrannie den orloog gevoerd, al of het niet om een kleyn Landeken, maer om geheel Europa fcheen te vegten; terwyl het dan rondfom is in beroerte en dat een leder een befig is met den oorlog, foo fal ik hun , gelyk die van Macedonien, hunne waepens laeten wettenen flypen, ikfalalleenelyk, naer het exempel van DIOGENES hit ydel Vat van de hier foo gefeyde Jacobynen, ofte Sans-Culotten, en het meeftendeel alle maegere en kaele luyfen van het Nederland die ons hier byten, en foo fy meynen ons fchynen in't fak te vretten, gaen wentelen , én om en weer keeren, en hunne boosheden, fchelmdaeden, ende goddeloosheden, felft directelyk tegenftrydig aen de naturelyke reden, alle mifdaeden vaïi gequetfte natie ofte crimen laf<s fiationis, de Weireld voor oogen ftellen, nogtans fonder eenige der franfche natie te verfchoonen» defen mynen arbeyd fal my dië's te ligter vallen fcls dit Vat van fyn eygen felven te meer is ge* negen tot loopen en rollen : de voordere toepafc

Sluiten